Pavojingi kroviniai ir jų gabenimas

administratorius/ December 12, 2014/ Transporto logistika/

Daugelis logistikos įmonių teikia standartines paslaugas, tokias kaip krovinių gabenimas oru, geležinkeliais, sausuma ar jūra, multimodulinis krovinių gabenimas ir pan. Ne kiekviena įmonė prisiima atsakomybę už pavojingų krovinių gabenimą.

Pavojingi kroviniai – tai pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, kurie gali pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežami ar saugomi jie gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi. Taip pat tokie kroviniai gali sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Vietiniais ir tarptautiniais keliais pavojingi kroviniai gabenami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus.

Pagal ADR pavojingi kroviniai yra skirstomi į draudžiamus ir leidžiamus (laikantis nustatytų sąlygų) vežti automobilių transportu. Pagal ADR ir nacionalinę teisę sąvoka „vežimas“ apima pavojingo krovinio parengimą išsiųsti, visas krovos operacijas, gabenimą transporto priemone bei laikiną sandėliavimą. Todėl vežimo dalyviai, kurie susiję su pavojingo krovinio gabenimu, privalo išmanyti ADR reikalavimus.

Pavojingi kroviniai pagal ADR nuostatas yra klasifikuojami ir suskirstyti į pavojingumo klases:

  1.  Sprogiosios medžiagos ir gaminiai;
  2.  Dujos;
  3.  Degiosios skystosios medžiagos;
  4.  Degiosios kietosios medžiagos;
  5.  Oksiduojančios medžiagos;
  6.  Toksiškos medžiagos;
  7.  Radioaktyviosios medžiagos;
  8. Ėdžiosios medžiagos;
  9. Kitos pavojingos medžiagos.

Automobiliai, gabenantys pavojingus krovinius, privalo būti specialiai, pagal keliamus reikalavimus, būti paženklinti oranžinėmis lentelėmis, skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis, dideliais pavojaus ženklais arba kitais pavojaus ar įspėjamaisiais ženklais. Visi ženklai turi atspindėti šviesą.